☰ Menu
PINB Choszczno

Środa 23.01.2019

zaawansowane

Dane adresowe

   

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

 

 ul.Chrobrego 27A

73-200 Choszczno

tel./fax. (95)7650228

powiat - Choszczno, województwo - zachodniopomorskie

NIP: 594-14-31-195 , Regon : 811792476

 


GODZINY URZĘDOWANIA

 

 poniedziałek - piątek od 730 do 1530

 

adres e-mail:  pinbcho@poczta.onet.pl

 


 

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

  w Choszcznie

      Dominik Stasiak

 


 

konto bankowe PKO BP O/Choszczno

nr 82 1020 4867 0000 1902 0007 9129

 


               W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.    Administrator danych osobowych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Choszcznie  z siedzibą w Choszcznie ul. Chrobrego 27 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II.    Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail pinbcho@poczta.onet.pl ; pod numerem telefonu 0957650228 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.    Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
1.    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszcznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2.    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszcznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

IV.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1.    podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2.    podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

V.    Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
1.    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2.    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3.    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

VII.    W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII.    Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX.    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Choszcznie. Przy czym podanie danych jest:
1.    obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2.    dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

X.    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ogólna klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I.    Administrator danych osobowych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Choszcznie siedzibą w Choszczno ul. Chrobrego 27 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II.    Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail pinbcho@poczta.onet.pl ; pod numerem telefonu 0957650228 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.    Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie.

IV.    Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
w celu załatwienia skargi, wniosku lub petycji, na podstawie obowiązku z art. 229 pkt 1 i 2, 231, 237 lub art. 241 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) albo art. 6 bądź art. 10 ustawy z dnia  11 lipca 2014 r.  o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870).
V.    Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VI.    Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: bezterminowo.
VII.    Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszcznie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Choszcznie  danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII.    Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

IX.    Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie);
d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do przenoszenia danych;
(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia Twoich danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego).

X.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) albo z art. 4 ust. 2 pkt 1-2 ustawy o petycjach.
Jeżeli jesteś zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

XI.    Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
XII.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 


 

                

Wytworzył:
Krystyna Siatecka
(2014-03-04)
Udostępnił:
administrator administrator
(2014-03-04 11:13:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Krystyna Siatecka
(2018-12-05 11:30:31)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X